Znajdujesz się w > Informacja Prawna

INFORMACJA PRAWNA

1.Dane firmy

Zgodnie z art. 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego poniżej wyszczególnione zostały dane identyfikacyjne firmy.

Nazwa: BALZOLA
Firma spółki: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A
NIP: A-48-290258.

Siedziba spółki: Avda. Sabino Arana, 20 – 3º.
Numer telefonu: 94 427 69 58
Adres e-mail: balzola@balzola.com

2. Własność intelektualna

Kod źródłowy, projekty graficzne, obrazy, zdjęcia, dźwięki, animacje, oprogramowanie, teksty, jak również informacje i treści znajdujące się na stronie internetowej www.balzola.com są chronione ustawodawstwem hiszpańskim w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej na korzyść Construcciones Balzola, S.A. (dalej zwaną BALZOLA) i nie jest dozwolone ich kopiowanie i/lub publikacja, w całości lub w części, ze strony internetowej ani przetwarzanie elektroniczne, dystrybucja, rozpowszechnianie ani modyfikowanie, przekształcanie lub dekompilacja ani korzystanie z żadnych innych praw przysługujących ich posiadaczowi zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki BALZOLA.

Użytkownik może wykorzystywać materiały zawarte na stronie internetowej tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego i zabronione jest ich wykorzystywanie w celach handlowych lub prawnie niedozwolonych. Wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone przez BALZOLA.

BALZOLA będzie czuwać nad spełnieniem wymienionych warunków, jak również nad odpowiednim wykorzystywaniem treści zawartych na jej stronach internetowych oraz korzystać, w przypadkach naruszenia lub niewypełnienia powyższych praw przez użytkownika, z wszelkich przysługujących jej postępowań na drodze cywilnej i karnej.  

3. Ochrona danych o charakterze osobowym

W ramach wypełniania postanowień obowiązującego ustawodawstwa, zawartych w Ustawie Organicznej  15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych [LOPD], której celem jest zagwarantowanie i ochrona, w zakresie przetwarzania danych osobowych, podstawowych wolności i praw osobom fizycznym, szczególnie godności i prywatności osobistej, BALZOLA podaje do wiadomości użytkowników, że dostosowała środki techniczne i organizacyjne do postanowień obowiązującej dyrektywy.  

Zgromadzone przez BALZOLA dane o charakterze osobowym poddane są procesowi automatycznego przetwarzania i zostały odpowiednio zarejestrowane w Agencji Ochrony Danych,  i są  własnością spółki BALZOLA.

Gromadzenie i automatyczne przetwarzanie danych o charakterze osobowym ma na celu utrzymanie stosunku umownego, zawartego w stosownym przypadku z BALZOLA, jak również wypełnianie obowiązków dot. informowania, kształtowania, wprowadzania do obrotu (to ostatnie rozumiane dosłownie) i innych czynności właściwych dla działalności spółki. BALZOLA dostosowała poziom bezpieczeństwa do rodzaju dostarczanych danych i, ponadto, zainstalowała wszelkie środki i sposoby techniczne będące w jej zasięgu, mające zapobiec utracie, nieprawidłowemu wykorzystaniu, zafałszowaniu, dostępowi osób nieupoważnionych i kradzieży dostarczonych danych. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać z praw przysługujących mu na mocy Ustawy Organicznej  o ochronie danych osobowych, w zakresie dostępu, zmiany, usunięcia i sprzeciwu.

4. Różne

A.- BALZOLA wykorzystuje przechowywane na komputerze pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki wysyłane przez nasz komputer do komputera użytkownika.  Nie udostępniają nam one informacji na temat imienia i nazwiska Użytkownika ani żadnych danych osobowych. Używane przez nas cookies nie mogą odczytać danych ani innych plików cookies z komputera użytkownika. Kiedy użytkownik przegląda stronę internetową BALZOLA, serwer, na którym została ona zamieszczona, automatycznie rozpoznaje adres IP jego komputera, dzień i godzinę rozpoczęcia i zakończenia przeglądania, jak również informację o różnych odwiedzonych sekcjach. Poznanie tych danych przez serwer jest niezbędne do połączenia się  i przesłania mu żądania, w celu wyświetlenia strony na ekranie przez przeglądarkę.

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby ta informowała go na ekranie, że plik cookies zostanie zapisany. Użytkownik może skonfigurować swój komputer tak, aby  nie otrzymywać cookies, nie uniemożliwi to dostępu do informacji zawartych na stronie internetowej www.balzola.com.

B.- BALZOLA  może, bez wcześniejszego zawiadomienia, zmieniać informacje zawarte na swojej stronie internetowej, jak również jej konfigurację i sposób prezentacji.

C.- BALZOLA zobowiązuje się NIE ZAMIESZCZAĆ na swojej stronie MYLĄCEJ REKLAMY. Jako mylące reklamy nie będą uznawane błędy formalne lub liczbowe, mogące pojawić się w treści różnych sekcji witryny internetowej BALZOLA, będących efektem prac konserwacyjnych i/lub niekompletnej lub wadliwej aktualizacji informacji zawartych w tych sekcjach. W związku z powyższym BALZOLA zobowiązuje się do poprawienia tych błędów tak szybko, jak tylko zostanie poinformowana o ich wystąpieniu.

D.- BALZOLA zobowiązuje się do NIEPRZESYŁANIA KOMUNIKATÓW HANDLOWYCH BEZ OZNACZENIA ICH JAKO TAKICH, zgodnie z postanowieniami Ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego. Jako komunikaty handlowe nie będą uznawane informacje wysyłane DO KLIENTÓW spółki BALZOLA pod warunkiem, że będą one miały na celu utrzymanie stosunku umownego istniejącego pomiędzy klientem i BALZOLA, jak również wypełniania obowiązków informowania, kształtowania i innych właściwych czynności usługowych wchodzących w zakres umowy.

E.- BALZOLA nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się  przez użytkownika do znajdujących zastosowanie przepisów, które mógłby naruszyć korzystając ze strony internetowej www.balzola.com i/lub podczas wykorzystywania informacji na niej zawartych.

F.- BALZOLA nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane lub mogące wystąpić, niezależnie od ich rodzaju, w wyniku wykorzystywania informacji, materiałów i programów zawartych na tej stronie internetowej.  Łącza (Links) i hiperteksty umożliwiające użytkownikowi, za pośrednictwem strony internetowej www.balzola.com, dostęp do usług oferowanych przez podmioty trzecie nie należą ani nie znajdują się pod kontrolą spółki BALZOLA. Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani za zawarte na tych stronach informacje, ani za jakiekolwiek skutki mogące być konsekwencją wspomnianych informacji.

G.- BALZOLA nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione wykorzystanie przez podmioty trzecie nazw marki, nazw produktów, znaków handlowych które, nie będąc własnością spółki, pojawią się na stronie internetowej www.balzola.com. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za integralność, prawdziwość, legalność zawartości łączy do stron, na które można uzyskać dostęp za pośrednictwem  www.balzola.com.

H.- BALZOLA nie ponosi odpowiedzialności za wirusy mogące pojawić się w wyniku przekazu elektronicznego, przesłane przez podmioty trzecie (na przykład poprzez makra edytorów tekstu, aplety Java lub programy Active X), powstałe w celu spowodowania negatywnych skutków w systemie informatycznym.

I.- Podsumowując, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług, treści, łączy (links) i hipertekstów zawartych na stronie internetowej www.balzola.com.


Informacja Prawna | Kontakt | Copyright 2012 BALZOLA